کلینیک و بخش ها

پزشكی هسته ای (گاما اسكن)پزشکی هسته ای 

پزشکی هسته ای ، علم تشخیص و درمان بیماری ها با مواد رادیو اکتیو می باشد . پرتوداروها به ملکولهای داخل بدن شباهت دارند و از خارج بدن قابل ردیابی هستند . بنابراین پس از تجویز پرتو دارو ، به آسانی میتوان ارگانهای مختلف بدن و تغییرات ناشی از بیماریها را بررسی نمود و حتی بسیاری از بیماریها را قبل از اینکه با روشهای تصویر برداری آناتومیک مانند سی تی اسکن کشف شود ، تشخیص داد ، بیماریها را پیگیری نموده و پاسخ به درمان آنها را ارزیابی کرد . بخش پزشکی هسته ای مرکز تصویر برداری پردیس نور با تجهیزات به روز و پیشرفته قادر به انجام بسیاری از اسکنها با کیفیت عالی می باشد . برخی خدمات ارائه شده در این بخش و کاربرد آنها عبارتند از :  
1- انكولوژی

كمك به staging تومورها

تشخیص عود تومور

ارزیابی پاسخ تومورها به درمان

افتراق بافت زنده تومورال از بافت نكروتیك / فیبروتیك

کمك به تشخیص ماهیت برخی از تومورها ( خوش خیم / بدخیم/ نوروآندوكرین)


که شامل بررسی  متاستازها ی استخوانی و  ارزیابی تومورهایی مانند : كانسر برست، پروستات، ریه، تومورهای نوروآندوكرین، لنفوم ,تومور مغزو بافت نرم و استخوان بوده  با استفاده از پرتو داروهایی مانند : Tc-MDP ، گالیوم، تالیوم، Tc-MIBI ، اكتروتاید، DMSAقلیایی انجام میشود .


كشف و اسکن غده پیشاهنگ ( sentinal node) در كانسر برست و ملانوم برای تشخیص متاستاز لنفاوی

افتراق همانژیوم از متاستاز كبدی

درمان متاستازهای دردناك استخوانی


 
2- سیستم اسكلتی

استئومیلیت

شكستگیهای استرس و مخفی

متاستازهای استخوانی

بررسی درد استخوان بدون علت مشخص

بررسی مفصل TMJ جهت کشف علت درد یا انحراف فك

SPECT (توموگرافی كامپیوتری) جهت ارزیابی ضایعات در استخوان های پیچیده مانند مهره  ، مچ ها و در استئوئید استئوما

رادیوسینوكتومی مدیكال برای درمان آرتریت روماتویئد و آرتریت هموفیلی

نكروز آواسكولار

عوارض پروتزها شامل عفونت

پلی آرتریت ها

بررسی تعدد ضایعات استخوانی
3- سیستم ادراری- تناسلی

بررسی فونكسیون كلیه با Tc-DTPA جهت :

 افتراق هیدرونفروز ار اوروپاتی انسدادی و بررسی هیدرونفروز نوزادی

تشخیص هیپرتانسون رنوواسكولار

بررسی عوارض كلیه پیوندی

ارزیابی كلیه ها در موارد آلرژی به كنتراست

GFR


بررسی پارانشیم كلیه با Tc-DMSA جهت تشخیص : 

پیلونفریت حاد و اسكار حاصله

اختلالات مادرزادی كلیه

پسودو تومورها

ترومای كلیه

تعیین فونکسیون تفکیکی کلیه ها

اسكن اسكروتال : جهت افتراق تورسیون از اپیدیدیمیت

سیستوگرافی رادیوایزوتوپیك : جهت تشخیص ریفلاكس و پیگیری درمان
4-سیستم گوارشی 

 اسكن مجاری صفراوی

كله سیستیت حاد

آترزی صفراوی

بیماریهای مزمن صفراوی

عوارض بعد از جراحی های صفراوی

اسكن كبد- طحال

بیماریهای پارانشیمال كبدی مانند سیروز و هپاتیت

تومور كبدی، هیپرپلازی فوكال ندولر 

سندرم بودكیاری

طحال فرعی و اسپلنوزیس

اسكن دیورتیكل مكمل : جهت بررسی مخاط معده اكتوپیك

اسكن همانژویم كبدی : جهت افتراق همانژیوم از سایر تومورهای كبدی

اسكن خونریزی گوارشی : جهت تشخیص خونریزی گوارشی تحتانی و تخمین محل تقریبی آن

فونكسیون دستگاه گوارشی

تشخیص ربفلاكس مری و ارزیابی پاسخ به درمان

ترانزیت مری

تخلیه معده

درمان داخل شریانی تومورهای كبدی و تصویربرداری آن
5- سیستم اعصاب مركزی

 اسكن پرفیوژن مغز با SPECT

دمانس شامل آلزایمر  MCI

بیماریهای عروقی مغز مانند  TIA

عوارض نورولوژیك از جمله پس از تروماهای مغزی

تشنج

اسكن مغز با تكنسیم

بررسی مرگ مغزی

انسفالیت هرپسی

سیسترنوگرافی رادیوایزوتوپیك و اسكن شانت مغزی

بررسی نشت CSF

 بررسی باز بودن شانت

تشخیص هیدروسفالی  Communicating، و NPH
6- اسكن قلب

 تشخیص بیماریهای عروق كرونری (CAD)

تعیین پروگنوز در بیمار مبتلا به CAD

ارزیابی پاسخ به درمان

ارزیابی بیمار قبل از اعمال جراحی

ارزیابی بافت میوكارد زنده (Viable)

 در كلیه موارد ذكر شده علاوه بر بررسی پرفیوژن قلب ، امكان تصویریرداری به روش gated برای تعیین EF، حركات دیواره ای و فونكسیون قلب وجود دارد.7- سیستم آندوكرین

 اسكن تیروئید جهت ارزیابی ندول تیروئید، افتراق تیروئیدیت از پركاری تیروئید، هیپرتیروئیدیسم نوزادی و تیروئید اكتوپیك

اسكن پاراتیروئید  با SPECT جهت تشخیص ادنوم پاراتیروئید

تشخیص تومور نوروآندوكرین و بررسی متاستازهای آن

درمان پركاری تیروئید
 8- سایر موارد

 اسكن مجاری اشكی برای تشخیص محل احتمالی انسداد مجاری اشكی

اسكن پرفیوژن ریه برای تشخیص و پیگیری آمبولی ریه، تشخیص شانت راست به چپ , تعیین فونکسیون تفکیکی ریه ها قبل از عمل جراحی ریه 

بررسی عفونت بویژه در پروتز با اسكن گالیوم و Tc-UBI

تشخیص ساركوئیدوز و فعالیت آن با اسكن گالیوم
لازم بذکر است که :

در مرکز پزشکی هسته ای پردیس نور  امكان انجام اسكن با بیهوشی در بیمارانی كه قادر به همكاری نیستند از جمله كودكان وجود دارد .fax: (+98 21) 22 25 82 48, tel: (+98 21) 22 25 82 45-7 , email:info@pardisnoor.com      Design By Simiaco